Thaulowkaia 4, 7014 Trondheim     Telefon 73 51 61 91